Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení obchodních podmínek

Prodávající tímto stanovuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) tyto všeobecné obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu www.gant.cz (dále jen „VOP“).

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při internetovém prodeji zboží na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.gant.cz  (dále jen „E-shop“) a další související právní vztahy.

Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží na webových stránkách www.gant.cz se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito VOP.

1.  Prodávající 

1.1.  Prodávajícím se rozumí společnost VERMONT Services Slovakia s. r. o. (dále jen „společnost VERMONT Services Slovakia s. r. o.“ nebo „Prodávající“), sídlem Vlčie Hrdlo 53, 821 07, Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovensko, IČO: 48321583, DIČ: 2120148294, IČ DPH: SK2120148294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava 1, vložka č.: 106688/B, který je provozovatelem E-shopu.

2.  Kupující 

2.1  Kupujícím se rozumí:

2.1.1  každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím (dále jen „Spotřebitel“), nebo

2.1.2  fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy týkající se zboží a využívání dalších dostupných služeb jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“).

2.2  Nakupovat prostřednictvím E-shopu mohou pouze osoby starší 16 let.

2.3  Osoby, které nedosáhly věku 16 let, mohou nakupovat prostřednictvím E-shopu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.  Objednávka, kupní smlouva

3.1.  E-shop představuje pouze katalog zboží. Umístění zboží na E-shopu není nabídkou; umístěním zboží v E-shopu Prodávající pouze vyzývá Kupujícího, aby provedl objednávku na zobrazené zboží (dále jen „Objednávka“).

3.2.  Objednávka představuje jednostranný návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v Objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených. Kupující je vyplněnou a odeslanou Objednávkou vázán.

3.3.  Prodávající má právo Objednávku zrušit i po uzavření kupní smlouvy v následujících případech:

3.3.1.  technická chyba a/nebo typografická chyba v ceně, velikosti, nebo v dalších atributech zboží obsažená na E-shopu při podání Objednávky,

3.3.2.  jestliže zboží vystavené na E-shopu již není dostupné (např. v případech, kdy větší počet Kupujících objedná v jeden okamžik stejné zboží),

3.3.3.  existuje-li důvod předpokládat, že Kupující je osobou mladší 16 let,

3.3.4.  jestliže Prodávající nemůže Objednávku zpracovat z technických důvodů.

3.4.  V případech uvedených ve čl. 3.3,  kdy Kupující již zaplatil část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato uhrazená částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo poukázána na jím uvedenou adresu a kupní smlouva zaniká.

3.5.  Prodávající zašle potvrzení o přijetí Objednávky prostřednictvím emailu, který Kupující v Objednávce uvedl (dále jen „Potvrzení o přijetí Objednávky“). Toto Potvrzení o přijetí Objednávky obsahuje identifikační a kontaktní údaje stran, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a odhadovaný termín dodání zboží, dohodnutý způsob placení.

3.6.  Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem doručení Potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího přímo Kupujícímu, a to prostřednictvím emailu, na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo zákaznickém účtu Kupujícího.

3.7.  Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, z důvodů stanovených v těchto VOP nebo na základě zákonných důvodů.

3.8.  Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí, nejdříve však v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zboží.

4.  Zboží

4.1.  Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny Prodávajícím k prodeji prostřednictvím jeho E-shopu, a to zejména oblečení, doplňky a obuv.

4.2.  Zařazení jakéhokoliv zboží nebo služeb na E-shopu v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že toto zboží nebo služby budou k dispozici kdykoli. Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv zboží z E-shopu kdykoliv stáhnout.

4.3 Sbíráme recenze od zákazníků ohledně zakoupeného zboží, které ověřujeme a následně uveřejnujeme na dané produktové stránce, které se recenze týká.

5.  Cena 

5.1.  Cena nabízeného zboží na E-shopu Prodávajícího je vždy uvedena včetně DPH.

5.2.  Případné další náklady na dodání zboží  budou uvedeny samostatně a mohou se lišit dle zvoleného způsobu dodání zboží a platební metody.

5.3.  Konečná částka, která bude Kupujícím hrazena za zboží včetně jeho dodání, je uvedena vždy na konci Objednávky a bude potvrzena Prodávajícím zasláním Potvrzení o přijetí Objednávky.

5.4.  Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu včetně DPH, nevyplývá-li z aplikovatelných právních předpisů něco jiného.

5.5.  Ceny v prodejnách a na E-shopu se mohou lišit. Stejně tak se mohou mezi sebou lišit i ceny obdobného či stejného nebo zboží na e-shopu, a to na základě stáří zboží nebo i z jakéhokoli jiného důvodu, dle úvahy Prodávajícího.

6.  Způsob platby 

6.1.  Prodávající akceptuje platby provedené:

6.1.1.   kreditní nebo debetní kartou (Visa, MasterCard) - zdarma,

6.1.2.   prostřednictvím internetového platebního systému platby on-line (napr. Apple Pay, Google Pay) - zdarma,

6.1.3.  na dobírku, tj. při doručení zboží - 25 Kč,

6.1.4.  platbou prostřednictvím Twisto - zdarma.

6.2. Prodávající negarantuje nepřetržitou dostupnost všech platebních metod, a to zejména z důvodů odstávek na straně poskytovatelů platebních služeb.

7.  Náklady na dodání, způsob platby, dodání a plnění 

7.1.  Kupující má možnost si při nákupu zboží prostřednictvím E-shopu zvolit jeden z následujících způsobu dodání:

7.1.1.  Doručení kurýrem na adresu Kupujícího nebo na výdejní místo/Z-box, poplatek je 0 Kč

Zboží bude při objednávce vytvořené do 14:30 v pracovní dny doručováno následující pracovní den v čase 8:00 – 17:00 hod.

Povolená možnost platby – dobírka, zpoplatněno částkou 25 Kč (neplatí pro výdejní místo PPL), online kartou předem (zdarma) a Twisto (zdarma). V případě opakovaného porušení povinnosti kupujícího převzít zboží je prodávající oprávněn omezit možnost platby při dodání zboží na dobírku.

7.1.2.  Doručení do prodejny, poplatek je 0 Kč

Zboží bude při objednávce vytvořené do 14:30 hodin doručeno do prodejny již následující pracovní den v čase 10:00 – 17:00 hod.

Zásilka bude pro Kupujícího na prodejně připravena k  vyzvednutí po dobu 5 dnů. Po 5 dnech je v případě nevyzvednutí zásilka vrácena zpět do skladu Prodávajícího a kupní smlouva zaniká. Prodávající poté vrátí Kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě, že Kupující zaplatil za zboží předem.

Pokyn k vyzvednutí zásilky obdrží Kupující prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailem.

Podmínkou objednávky s doručením na prodejnu je úhrada kupní ceny předem.

Povolená možnost platby – platební kartou on-line (zdarma).

7.2.  Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zboží samotné a v případě jakýchkoliv závad, je povinen toto neprodleně oznámit přepravci.

7.3.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu nebo jiného dokladu o doručení zboží Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, zejména, že nebyla přepravou poškozena.

7.4.  Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.5 Prodávající je oprávněn kdykoli z organizačních důvodů pozastavit některý ze způsobů dodání zboží.

8.  Odstoupení od smlouvy

8.1.  Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy zaniká uplynutím 14 dnů ode dne, kdy si Spotřebitel nebo osoba jím určená vyzvedl zásilku objednaného zboží.

8.2.  K zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud Spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

8.3.  Pokud si Spotřebitel přeje odstoupit od kupní smlouvy, informuje o svém rozhodnutí Prodávajícího, a to:

8.3.1.  písemně ve formě dopisu zaslaného poštou na adresu E-SHOP VERMONT Services Slovakia s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava, Slovensko,

8.3.2.  písemně ve formě dopisu předaného osobně na kterékoliv pobočce Prodávajícího v České republice v otevírací době.

8.4.  Pro účely Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít digitálny formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na E-shopu, který doporučujeme využít, nicméně se nejedná o povinný způsob uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

POSTUP PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NALEZNETE ZDE.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NALEZNETE ZDE.

8.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy v rámci čtrnáctidenní zákonné lhůty platí následující práva a povinnosti:

8.5.1.  Spotřebitel má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy zaslat nebo předat Prodávajícímu zakoupené zboží včetně veškerého případného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, bez známek opotřebení.

8.5.2.  Spotřebitel splní povinnost v čl. 8.5.1 tím, že předá zboží Prodávajícímu na kterékoliv pobočce Prodávajícího v České republice, nebo odešle zboží na adresu Prodávajícího: E-SHOP VERMONT Services Slovakia s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava, Slovensko, přičemž náklady na odeslání zboží hradí Prodávající v případě, že kupující využil odstoupení přes digitální formulář. V opačném případě náklady na odeslání zboží hradí Kupující. 

8.5.3.  Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Cena vráceného zboží bude vrácena stejným způsobem, jakým byla přijata nebo vrácena na označené číslo účtu Kupujícího.

8.6.  Dokud není při odstoupení od smlouvy zakoupené zboží Prodávajícímu doručeno nebo dokud Kupující neprokáže řádné odeslání zakoupeného zboží (podle toho, která skutečnost nastane dříve), vyhrazuje si Prodávající právo odmítnout vrácení finančních prostředků.

8.7.  Pokud vrácení zboží již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

8.8.  Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající se může po Kupujícím v souvislosti se snížením hodnoty zboží domáhat práva na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nemá Spotřebitel v případě:

8.8.1.  doručení zboží vyrobeného podle vlastních specifikací Spotřebitele nebo zjevně upravených podle osobních potřeb Spotřebitele (přizpůsobené produkty); a/nebo doručení zboží, u něhož vrácení není namístě ze zdravotních či hygienických důvodů nebo u něhož byla po doručení odstraněna pečeť.

8.9.  Mimo vše výše uvedené je Spotřebitel dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy  v souladu s čl. 10 těchto VOP.

Zabezpečení 

8.10.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za případné důsledky porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

8.11.  Registrací se rozumí uvedení jména, příjmení, adresy, e-mailu a telefonu do formuláře uvedeného na hlavní straně Prodávajícího. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

9.  Odpovědnost za vady a reklamace

Obecné

9.1.  Jakékoliv zboží zakoupené na E-shopu může být reklamováno v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsaženými v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Níže uvedená ustanovení se vztahují na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) a které Kupující zakoupil prostřednictvím E-shopu. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zakoupené zboží nemá vady.

9.2.  Případné vady je Kupující povinen u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.

Reklamace Spotřebitelem

9.3.  Na zboží zakoupené Spotřebitelem na E-shopu se vztahuje zákonná záruka za jakost v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či poškozením ze strany Spotřebitele.

9.4.  V případě, že se na zboží vyskytne vada, Prodávající provede dle své volby:

9.4.1.  výměnu zboží za nové zboží, není-li to povaze vady neúměrné, nebo nové součásti zboží bez vad, týká-li se vada pouze této součásti,

9.4.2.  opravu, tj. odstranění vady, nebo

9.4.3.  přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

9.4.4.  vrátí přiměřené finanční prostředky Kupujícímu.

9.5.  Není-li Spotřebiteli poskytnuto nové zboží, jeho zboží opraveno, nebo poskytnuta přiměřená sleva do třiceti dní od doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

9.6.  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto právo však neplatí:

9.6.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu existence této vady,

9.6.2.  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo

9.6.3.  vyplývá-li to z povahy zboží,

9.7.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

Reklamace Podnikatelem

9.8.  Práva z vad Podnikatele při nákupu na E-shopu Prodávajícího zakládá pouze ta vada zboží, která existovala při převzetí zboží Podnikatelem, i když se projeví po převzetí.

9.9.  Podnikatel je povinen zboží po převzetí bez zbytečného odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout a zboží reklamovat.

9.10.  Podnikatel je oprávněn při reklamaci požadovat

9.10.1.  dodání nového zboží, dodání chybějícího zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

9.10.2.  opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy

9.10.3.  Prodávající může dle vlastních technických možností zvážit jakou formou vyhoví Podnikatelovi.

9.11.  Podnikatel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, jinak jeho práva z vadného plnění zajikají.

9.12.  Podnikatel je oprávněn reklamovat ty vady zboží, které vykazovalo zboží ihned při převzetí, a to bez zbytečného odkladu. Jedná-li se o skryté vady, které mělo zboží při převzetí, ale objevily se později, je oprávněn zboží reklamovat ve lhůtě dvou let ode dne převzetí.

9.13.  Práva a povinnosti reklamace Podnikatele se dále řídí obecnými ustanoveními práv z vadného plnění u kupní smlouvy dle pravidel občanského zákoníku.

Postup při reklamaci

9.14.  Kupující může uplatnit reklamaci písemnou alebo digitálnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely reklamace rozumí i emailová forma).

9.15.  Prodávající přijme písemnou reklamaci a reklamované zboží:

9.15.1.  na adrese VERMONT Services Slovakia s. r. o. - E-SHOP, Vápenka 4, 841 07 Bratislava, Slovensko, nebo

9.15.2.  na kterékoliv prodejně Prodávajícího v České republice.

9.16.  Při uplatnění reklamace musí Kupující Prodávajícímu prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího. Uvedené může Kupující prokázat kopií prodejního dokladu.

9.17.  Kupující je povinen při reklamaci předat zboží k reklamaci čisté a hygienicky nezávadné, alespoň obecně označit nebo specifikovat vadu, kterou u Prodávajícího na zboží uplatňuje.

9.18.  Kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté a hygienicky nezávadné.

9.19.  Bude-li reklamace vyřízena způsobem, při kterém se Kupujícímu bude zasílat zboží, nebo jeho část, doručí Prodávající toto zboží Kupujícímu na adresu v České republice, kterou si Kupující zvolí. Náklady na doručení zboží Kupujícímu, bude-li reklamace důvodná, nese Prodávající. Náklady na doručení zboží Kupujícímu, nebude-li reklamace důvodná, nese Kupující pouze v případě, že Kupující opětovně uplatnil identickou vadu nedůvodně.

9.20.  Bude-li reklamace vyřízena formou, při které Kupujícímu vznikne nárok na peněžité plnění, zašle toto plnění Prodávající Kupujícímu na Kupujícím označený účet, případně prostřednictvím poukázky na adresu Kupujícího.

9.21.  Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, tj. reklamaci, vystaví Kupujícímu Prodávající reklamační list, ve kterém potvrdí zejména, kdy právo z vad Kupující uplatnil, zda Prodávající od Kupujícího věc převzal, případně v jakém stavu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.22.  Prodávající rozhodne o reklamaci:

9.22.1.  v případě reklamace Spotřebitele – Reklamace Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

9.22.2.  v případě Podnikatele – v přiměřené lhůtě v souladu s pravidly občanského zákoníku.

9.23.  O vyřízení reklamace bude informovat Prodávající Kupujícího vždy písemně, a to formou e-mailu, nebo doporučeného dopisu.

10.  Zpracování osobních údajů

Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů Kupujících jsou dostupné na E-shopu v záložce „Zpracování osobních údajů“.

11.  Doručování

11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi Prodávajícím a Kupujícím související s kupní smlouvou musí být vždy druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně osobně.

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. V případě že Kupující nemá založen uživatelský účet, bude Kupujícímu doručováno na fakturační adresu uvedenou při objednávce zboží.

12.  Platnost

12.1.  Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 22.03.2023.

13.  Alternativní řešení spotřebitelských sporů

13.1.  V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

13.2.  Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

14.   Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gant.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

14.1.  Prodávající je oprávněn postoupit, nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést kterákoli ze svých práv nebo povinností vyplývajících z uzavřené kupní smluvní a těchto VOP na třetí osobu dle vlastního uvážení. Přenesením nebo postoupením nejsou dotčena práva Kupujících, která vyplývají z občanského zákoníku či zákona o ochraně spotřebitele, ani nejsou v žádném případě zrušeny, sníženy nebo omezeny poskytnuté záruky.

14.2.  Kupující není oprávněn postoupit ani převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

14.3.  Podnikatel nemá právo započíst jakoukoliv ze svých pohledávek vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a VOP.

14.4.  Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na info@gant.cz.

14.5.  Prodávající je oprávněn jednostranně provádět změny těchto VOP, je-li to nezbytné za účelem uvedení VOP do souladu se změnami právních nebo technických předpisů. O provedených úpravách bude Kupující informován, a to zveřejněním změněného znění VOP na internetových stránkách Prodávajícího.